Nasza strona internetowa www.triadazdrowia.pl jest prowadzona przez:

Gabinet Fizjoterapii Duczyński Sobotka Spółka Cywilna

ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa,

NIP 9512485577,

REGON 383563568

RPWDL 000000229688

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

I. Podstawa działania

Gabinet Fizjoterapii Duczyński Sobotka Spółka Cywilna jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. Przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
  • ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty.
 2. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ( Nr księgi 000000229688), organ rejestrowy – Wojewoda Mazowiecki, data rozpoczęcia działalności leczniczej 29.06.2020r.
 3. Niniejszego regulaminu organizacyjnego.

II. Regulamin

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • cele i zadania Podmiotu;
  • strukturę̨ organizacyjną zakładu leczniczego;
  • rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
  • organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  • prowadzenie dokumentacji w Podmiocie leczniczym;
  • wysokość́ opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;
  • organizację i zadania komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
  • prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;
  • sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

III. Regulamin obowiązuje

a) Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w punkcie I w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia.

b) Wszystkich pacjentów, którym są udzielane świadczenia zdrowotne.

IV. Cele i zadania podmiotu leczniczego

Naszym podstawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Do zadań podmiotu leczniczego należy w szczególności:

 • Przeprowadzenie wizyt fizjoterapeutycznych.
 • Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.
 • Diagnostyka i poradnictwo.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
 • Opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta i postępów fizjoterapii.

V. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

1) Jednostką organizacyjną Podmiotu jest Gabinet Fizjoterapii i Neuroterapii znajdujący się przy ul. Kleszczowej 16, 02-485 Warszawa – Triada Zdrowia.

2) W skład podmiotu leczniczego wchodzą:

 • 5 gabinetów fizjoterapii, masażu leczniczego i fizjoprofilaktyki,
 • sala treningowa.

VI. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii i masażu
  • fizykoterapia,
  • kinezyterapia / terapia manualna,
  • masaż,
  • trening medyczny.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych online.

VII. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Triada Zdrowia Gabinet Fizjoterapii i Neuroterapii – Ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa

VIII. Organizacja i zadania zakładu leczniczego

 1. Gabinet Fizjoterapii Duczyński Sobotka S.C. – Triada Zdrowia kierują i reprezentują wspólnicy spółki oraz manager.
 2. Wspólnicy gabinetu odpowiadają za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
 3. Podczas nieobecności wspólników zastępuje ich manager gabinetu.
 4. Do obowiązków i uprawnień wspólników należą:
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.
 5. Do obowiązków i uprawnień managera należy:
  • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nas przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.

IX. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

 • Pacjent zgłaszający się do Triada Zdrowia – Gabinet Fizjoterapii i Neuroterapii zobowiązany jest do podpisania zgód wymaganych prawnie w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, okazania posiadanej dokumentacji medycznej oraz przedstawienia informacji o stanie zdrowia zgodnej ze stanem rzeczywistym.
 • Fizjoterapeuta na podstawie skierowania lekarskiego i badania Pacjenta dobiera odpowiednie formy fizjoterapii w celu uzyskania efektów terapeutycznych. W przypadku braku skierowania lekarskiego, Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi na podstawie badania Pacjenta, w tym przedstawionych przez Pacjenta informacji dotyczących Jego stanu zdrowia.
 • Decyzję o ilości zabiegów, czasie ich trwania, okresem pomiędzy sesjami terapeutycznymi podejmuje Fizjoterapeuta.
 • Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie pod nr. tel. 669 443 106 lub za pośrednictwem rejestracji internetowej, tj. na stronie gabinetu www.triadazdrowia.pl lub za pośrednictwem zewnętrznej firmy – Fizjorejestracja. Rejestracja telefoniczna działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00. Rejestracja przez Internet czynna jest całą dobę.
Szczególne zasady dotyczące przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych on-line

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line jest prowadzone w formie wizyt online i wymaga zgody pacjenta. Zarejestrowanie się na wizytę on-line jest równoznaczne z:

 • Wyrażeniem zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych online.
 • Akceptacją regulaminu.

2. Aby skorzystać z wizyty online pacjent musi posiadać sprzęt komputerowy lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Wizyty online odbywają się za pomocą wskazanego przez terapeutę komunikatora internetowego np. Google Meet. Pacjent musi mieć włączony obraz i dźwięk.

3. Na co najmniej 24 godziny przed wizytą pacjent otrzymuje sms z informacją o płatności za wizytę, która musi zostać opłacona przed rozpoczęciem wizyty. Dodatkowo na podany podczas rejestracji e-mail zostaje wysłana wiadomość organizacyjna przez terapeutę, u którego dana wizyta ma się odbyć.

4. Czas trwania wizyty online to około 45 minut w zależności od przebiegu konsultacji. Spóźnienie na wizytę online skraca odpowiednio czas wizyty.

5. Podmiot informuje, że:

a) podczas wizyty online nie zostanie wykonane badanie przedmiotowe pacjenta oraz praca z pacjentem, która wymaga bezpośredniego i osobistego kontaktu pacjenta z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych;

b) wykonywanie screenshotów oraz nagrywanie wizyt online jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej terapię online;

c) w zależności od rodzaju umówionej wizyty pacjent może zostać poproszony o przygotowanie odpowiedniego sprzętu oraz miejsca do ćwiczenia;

6. Wizyty online są realizowanie tylko po zarezerwowaniu i opłaceniu terminu.

7. Zasady odwoływania wizyt online nie różnią się od odwoływania wizyt stacjonarnych i są zawarte w punkcie X.

8. Zakazuje się dostarczania przez pacjenta w trakcie wizyty on-line treści o charakterze bezprawnym oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

9. Pacjent ma prawo reklamacji wizyty online w terminie 7 dni od dnia zakończenia wizyty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gabinetneuroterapii@gmail.com i opisanie zastrzeżeń do wizyty. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni i może zostać: nieuznana, uznana częściowo lub uznana całkowicie. Pacjent jest informowany e-mailem o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i dalszym postępowaniu.

X. Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty za zabiegi dokonywane są gotówką lub kartą płatniczą – zgodnie z cennikiem dostępnym w gabinecie oraz widniejącym na witrynie www.triadazdrowia.pl. Po dokonaniu opłaty Pacjent otrzymuje paragon fiskalny. W przypadku chęci otrzymania faktury, Pacjent zobowiązany jest poinformować o tym fakcie przed dokonaniem płatności. Faktura zostanie wystawiona w ustawowym terminie po dokonaniu płatności.

Co najmniej 24 godziny przed terminem umówionej wizyty, Pacjent otrzymuje przypomnienie w formie wiadomości SMS lub telefonicznie. W przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty Pacjent zobowiązany jest poinformować o powyższym Rejestracje Triady Zdrowia, na nie mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą telefonicznie lub w wiadomości SMS. Brak takiej informacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości wizyty lub w przypadku wykupionego pakietu – utratą jednej wizyty.

XI. Do głównych zadań organizacyjnych w gabinecie fizjoterapii i Neuroterapii

1. Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, masażu leczniczego oraz treningów medycznych.

3. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

4. Informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Fiskalizowanie wizyt.

6. Dbanie o należyty wizerunek podmiotu leczniczego.

7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej i karty praw pacjenta.

XII. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej Triada Zdrowia – Gabinet Fizjoterapii i Neuroterapii:

 • W uzasadnionych przypadkach gabinet prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Karty pacjenta zawierają wywiad z pacjentem oraz dokumentację medyczną pacjentów korzystających z usług fizjoterapeutycznych.
 • Udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nieodpłatnie w formie skanu przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

XIII. Prawa i obowiązki Pacjenta

 • Pacjent ma prawo do świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowanych specjalistów, poufności danych, rzetelnej informacji o proponowanych metodach leczenia, pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania się do terapii oraz postępowania po niej.
 • Pacjent ma obowiązek rzetelnego i zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Karty Pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia i okazania posiadanej dokumentacji medycznej oraz natychmiastowego zgłaszania Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości pojawiających się w trakcie wykonywania zabiegu.

XIV. Reklamacje

Pacjent ma prawo reklamacji wizyty w terminie 7 dni od dnia zakończenia wizyty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gabinetneuroterapii@gmail.com i opisanie zastrzeżeń do wizyty. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni i może zostać: nieuznana, uznana częściowo lub uznana całkowicie. Pacjent jest informowany e-mailem o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i dalszym postępowaniu.

Klauzula Informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu objęcia Cię świadczoną opieką zdrowotną jest GABINET FIZJOTERAPII DUCZYŃSKI, SOBOTKA SPÓŁKA CYWILNA, Nr Z-229688-20200629, dalej: ,,Administrator” w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO”. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: gabinetneuroterapii@gmail.com.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez lekarza świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej lub pacjentów ubezwłasnowolnionych oraz nie posiadających dostatecznego rozeznania w podejmowaniu świadomych decyzji także imię i nazwisko jego opiekuna prawnego lub faktycznego, a także dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu, jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

 • wykonania świadczenia zdrowotnego – podstawą przetwarzania danych jest umowa o świadczenie zdrowotne (art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych),
 • wykonania obowiązku prawnego obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej wynika m.in. z art. 41 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zasady jej udostępniania i przechowywania określa ustawa o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw о Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest więc obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. art. 9 ust. 2 lit. b) i h) z RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Pacjent, mogą mieć w stosunku do siebie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych – przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie było wykonane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.)
 • kontakt z Pacjentem – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.)

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami udostępnionych danych są podmioty przetwarzające je na zlecenie lub z upoważnienia Administratora Danych. Dotyczy to w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Podmioty te zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

Nadto dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Profilowanie oraz przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będzie następowało profilowanie ani automatyczne podejmowanie decyzji.

Podaje moje dane osobowych dobrowolnie czy obowiązkowo?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z zakresu usług medycznych (zdrowotnych) jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielenie świadczenia zdrowotnego chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe Pacjenta stanowiące dokumentację medyczną będą przetwarzane przez Administratora przez okres świadczenia na jego rzecz świadczeń zdrowotnych, a także w terminach określonych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.: przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgonu,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Nadto dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Cookies

Informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki „cookie”, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.